Legal Documents

Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77]
आ. व.२०७६/७७ को प्रथम पाँच महिना (श्रावण-मार्ग) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७६/७७ को प्रथम पाँच महीनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४ प्रतिशतले ह्रास आई  रु.६२८.८७ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.६ प्रतिशत र ९२.४ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी २७.० प्रतिशतले  वृद्धि भई रु ४७.६२ अर्व तथा कुल पैठारीमा ४.२  प्रतिशतले ह्रास आई रु. ५८१.२६ अर्बमा सीमित भएको छ । आ.व. २०७५/७६ को प्रथम पाँच महीनाको अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १:१६.२ रहेकोमा आ.व. २०७६/७७ को सोही अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १:१२.२ रहन आएको छ । 

First Five Months 2076_77_abstract.pdf

First Five Months 2076_77_tables.pdf


Most Recent Announcements

Title Category Create Time Eng Nep
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77] Announcement 2020-01-05 00:00:00.0
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2075/76 (2018/19) Announcement 2019-08-13 10:52:23.0
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2075-76] Announcement 2019-07-10 15:39:39.0
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2075-76] Announcement 2019-07-01 10:47:08.0
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2075-76] Announcement 2019-03-25 11:03:10.0

Search All Announcements

Title Category Eng Nep
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal (Annual Trade Data for Fiscal Year 2073/74) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2074/75 (2017/18) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2075/76 (2018/19) Announcement
Commerce Minister Romi Gauchan Thakali launched the Nepal Trade Information Portal. Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement